2017-04-21: Ingen fiber i Sörbo enligt Bredbandsbolaget

Följande meddelande har lämnats på freluga.se:s facebooksida från Bredbandsbolaget:

SL

 

Hej!

Vi lovade att undersöka möjligheten att ytterligare utöka vårt villafiberprojekt där det även skulle omfatta Sörbo. Vår undersökning är nu klar och vi kan dessvärre inte erbjuda Sörbo en fiberanslutning i detta läget.
Våra ursprungliga delområden ligger fortfarande öppna för anmälan och vi ser väldigt gärna dig som villafiberkund hos oss.

Med vänlig hälsning / Bredbandsbolaget

2017-04-17: Arbetsgruppen för fiber väljer att avsluta sitt arbete!!

Arbetsgruppen för gemensam fiberutbyggnad i Edstuga, Freluga och Sörbo, avslutar sitt arbete. Gruppen som bestått av Jacob Abrahamsson, Kristian Westin, Peter Parneborg och Björn Carlqvist, är alla engagerade bybor och har haft samma värdegrund och uppfattning i frågan, dvs. att ALLA i våra byar ska erbjudas fiberanslutning.

Gruppen bildades efter att ett antal bybor reagerat då Bredbandsbolaget plötsligt dök upp i byn och erbjöd fiberanslutning till enskilda hushåll.  Gruppen gjorde bedömningen att det fanns en uppenbar risk för att vissa områden eller byar skulle kunna bli utan fiberanslutning alternativt till högre kostnader och ville instinktivt göra något för att inte byborna skulle hamna i en ”gisslansituation”.

Gruppen beslutade redan från början att ha en neutral inställning i frågan då det gäller aktörer och deras erbjudande eftersom man välkomnade en konkurrenssituation. Huvudmålet för gruppen har hela tiden varit att ALLA ska beredas fiberanslutning, vilket man bedömde var en större fråga än den enskilde individens önskemål och behov.

 Bredbandsbolagets otydliga och oseriösa agerande samt processens utveckling under de senaste veckorna, har dock tvingat gruppen att ta ställning för en aktör, nämligen Bollnäs Energi.

Gruppen gör bedömningen att Bredbandsbolaget, inte har presenterat en trovärdig plan och förordar därför Bollnäs Energi som klart redovisat sin plan som uppfyller målet, dvs. fiberanslutning till alla!

Deltagarna i arbetsgruppen kommer fortsättningsvis att argumentera och debattera frågan i egenskap av bybor och privatpersoner. Det är nu upp till varje individ att förse sig med relevant information och ta egna beslut i frågan.

SL

Här kan du ta del av arbetsgruppens egen syn på situationen och bakgrunden till beslutet!

Att få tillgång till fiberanslutning, har varit en efterlängtad sak för många bybor under flera år. Vi har tålmodigt väntat på den kommunala aktören Bollnäs Energi, som är den som hittills ensam fått ta ansvar för genomförandet av kommunens bredbandsstrategi.  Någon annan aktör har aldrig tidigare visat intresse att etablera sig i Bollnäs kommun. Nästa år, 2018 var våra byar Edstuga, Freluga och Sörbo, sedan länge beslutade att genomföras.

Förvåningen och även lyckan blev därför stor hos några enstaka bybor när plötsligt Bredbandsbolaget knackade på hos ca 110 utvalda dörrar i centrala Edstuga och Freluga och erbjöd fiberanslutning.

Vi var dock några bybor som reagerade på denna situation. Vi såg stora risker i detta! Om Bredbandsbolaget får fäste i de centrala delarna av Edstuga och Freluga. Vad händer då med områdena utanför ”centrum” och i grannbyn Sörbo?

Vi insåg att vi måste handla snabbt, då försäljningen pågick för fullt och att vi hade max två veckor på oss att agera, dvs under uppsägningstiden. Vi tog kontakt med Bollnäs Energi och fick våra farhågor bekräftade, att de inte skulle kunna bygga ut alla olönsamma områden om Bredbandsbolaget la beslag på de mest lönsamma delarna. Detta innebar att vi skulle kunna hamna i ett ”gisslanläge” om BBB fick fäste i byn. ”- Vilka ytterligare kommer ev. att erbjudas fiber och till vilken kostnad”?

Denna mycket osäkra och obehagliga situation fick Byalaget att bilda ”Arbetsgruppen för fiberutbyggnad i Edstuga, Freluga och Sörbo” med målet att även ha en utökad dialog med Sörbo Byalag.

 Gruppen beslutade redan från början att ha en neutral inställning i frågan då det gäller de båda aktörerna och deras erbjudande eftersom vi välkomnade en konkurrenssituation. Vi var dock helt klara över målet att ALLA ska beredas fiberanslutning. Vi anser att detta är en demokratifråga och den måste få stå över alla detaljfrågor som kanske kan kännas viktiga för individen.

 Redan två dagar efter försäljningsstarten, fick vi till ett möte med BBB,s försäljningsansvarige på orten. Vi framförde då mycket tydligt att vi önskade/krävde att BBB skulle erbjuda samma utbyggnadsområde som Bollnäs Energi, dvs till ALLA! Vi uppmanade också att inte utmana byarna eller underskatta den kraft som vi bedömde fanns i vår bygemenskap.

Vi fick dagen efter kontakt med ansvariga på BBB och inledde bra samtal. Vi fick uppfattningen att man lyssnade på oss och våra krav. Vi blev lovade att de skulle titta på möjligheterna att utöka försäljningsområdet och lovade svar före helgen.

Hela situationen hade uppstått mycket snabbt och det var svårt att få en samlad helhetsbild eftersom informationen från BBB var otydlig eller bristfällig. I det läget kallade arbetsgruppen till ett stormöte, söndagen den 9 april.

 Vårt mål var att få båda parterna till mötet för att få information och tydliga svar, så att vi bybor skulle kunna ta ställning. Bollnäs Energi kom till mötet och redovisade sin plan. BBB valde att avstå. Istället fick vi ett mail under söndagen som i princip inte innehöll något annan information än att ”man nu undersökte möjligheterna att utöka försäljningsområdet”. Detta mail redovisades på mötet!

Situation var förvirrande i det läget pga. av BBB,s  otydliga information. Syftet med mötet var att försöka få byborna att inse riskerna och arbetsgruppen gav därför ett förslag som skulle kunna skapa en situation som gav förutsättningar för en fortsatt dialog. Förslaget innebar att de som skrivit på, skulle säga upp sina avtal och att ingen ytterligare tecknar avtal förrän vi fått klart vad BBB egentligen hade för planer och ambitioner.

Vi lyckades ena byborna och samtliga på mötet ställde upp på beslutet, vilket resulterade i att de flesta sa upp sina avtal redan under måndagen. Vi trodde då, att vi hade återställt balansen och hade möjlighet att fortsätta en kreativ dialog med BBB, via arbetsgruppen.

 Under tisdagen kom så ett motdrag från BBB!

Vi fick ett kort mail från den ansvarige regionchefen som sa att man nu från ledningen fått klartecken att ”utöka området enligt våra önskemål”. Dock fanns ingen som helst information om vilket eller vilka områden som det syftades på. Vi sökte och fick kontakt under dagen men ingen ytterligare information om exakt vilka områden man nu hade för avsikt att bygga ut.

 Samma kväll blev vi dock kontaktade av den säljansvarige på BBB som informerade om, att man nu tänkte komma tillbaka med ett 10-tal säljare och intensifiera försäljningskampanjen över påskhelgen. Vi fick då också besked om att man nu hade ca 200 hushåll i Edstuga och Freluga på sina försäljningslistor. Dock fanns inga planer på att inkludera Sörbo!

 Vi trodde, efter vårt stormöte på söndagen och efter de uppsägningar av avtal som gjorts, att vi hade en situation som innebar ett s.k. noll-läge och att vi då skulle få möjlighet att ha en kreativ dialog med BBB.

Istället kontrar BBB med att ge oss ett otydligt besked som inte motsvarade de krav/önskemål vi hade. Samtidigt hade BBB för avsikt att dra igång en ny intensifierad försäljningskampanj riktad till enskilda individer för att snabbt etablera en avtalsbas och därmed riskera att försätta oss i en ny ”gisslan-situation”.

 Detta uppfattade vi som en tydlig provokation och ett bevis på att man inte ville ha en dialog med oss i arbetsgruppen. Det var då, det något drastiska meddelandet om att ”Nu är det krig”, kom ut på freluga.se!

 Dagen efter, dvs onsdagen den 12/4, fick vi information om att Bollnäs Energi var villig att öppna upp sin försäljning för bredbandsanslutning i hela Edstuga, Feluga och Sörbo. Som ett svar på detta började då BBB att ge ut egen information via Facebook där man berättar om vilka ev. utbyggnadsplaner man har och där även Sörbo omnämns.

 BBB;s agerande under tisdagen och onsdagen gjorde att vi insåg att man inte ville ha en dialog med oss eller sprida konkret information vi arbetsgruppen. I det läget blev det också lätt för oss i arbetsgruppen att ta ställning!

 Informationen som kom från arbetsgruppen på onsdag kväll till byborna, var helt klart påverkad känslomässigt av det som hänt de senaste dygnen och innehöll också en tydlig rekommendation och uppmaning, att aktivt gå in på hemsidan och välja Bollnäs Energi. Vårt förtroende för BBB var förbrukat och vi har en aktör i Bollnäs Energi som erbjuder vad vi vill ha, så valet var enkelt! Denna uppfattning stärktes ytterligare då vi kunde konstatera att dagen efter, torsdagen den 13 april, gör BBB nästa motdrag.

BBB lägger ut en inbjudan till ett möte på Hilmas torsdag den 20 april med motiveringen att ”det dessvärre verkar ha spridits en del vilseledande information i området kring BBB,s kampanjer”.

Vår bedömning är, att det är snarare bristen på information från BBB som skapat denna situation och att detta enbart är ett desperat försök att stoppa upp anslutningsgraden till Bollnäs Energi!

Om 85% av byborna snabbt väljer Bollnäs Energi – Ja, då är troligen butiken stängd för Bredbandsbolaget!

Vi har stor respekt för att många av er som var på mötet söndagen den 9 april och som är intresserade av att BBB ska kunna bli en potential leverantör av bredband, blev förvånade när vår information kom ut på onsdagskvällen. På söndagskvällen handlade det om att vädja till folk att säga upp eller säga nej till avtal för att få till en dialog situation. Två dagar senare går vi ut med att ”Nu det är krig”.

Det de flesta förmodligen inte känner till, är att BBB under dessa dagar, planerade att kontra med en ny överraskande försäljningsattack under påskhelgen utan att ha tillgodosett våra krav. Försäljningskampanjen ställdes dock in i sista stund, och som vi bedömer det, just för att vi gick ut med vår information under onsdagen. Då Bollnäs Energi öppnar upp sin försäljning – Ja, då kallar BBB till ett möte pga. ”av vilseledande information”!

Vi ber om ursäkt om detta vållat frågetecken hos många bybor men vi uppfattar inte detta agerande från BBB som seriöst! Förtroendet är i våra ögon förbrukat!

Det har varit två mycket intensiva och spännande veckor. Bredbandsbolagets, som vi uppfattar det, med sitt oseriösa agerande och aggressiva försäljningsmetoder, visar att man är beredd att ta till metoder som vi har svårt att hantera på vår fritid och i egenskap av vanliga bybor.

Vår uppfattning är att BBB, inte är intresserade av att ha någon dialogpartner som företräder hela byn och att man heller inte vill sprida konkret information via arbetsgruppen.

Sammanfattningsvis har BBB agerat på ett sätt som gjort att vår tillit till BBB idag är obefintlig.

Totalt sett bedömer vi därför att vi inte kan företräda byborna längre i denna fråga.

BBB;s, som vi ser det, oseriösa agerande har också gjort att vi tvingats ta ställning för Bollnäs Energi, trots att vi inte ville göra detta förrän alla förutsättningar retts ut.

 Nu blir det upp till varje individ att ta ställning och ta ansvar för sitt beslut och även konsekvenserna av detta. För oss har det övergripande målet varit att ALLA ska erbjudas fiberanslutning och hittills är det bara Bollnäs Energi som redovisat en ärlig och uppriktig plan som uppfyller detta mål

 Om ni tycker lika som oss, så föreslår vi att ni omgående går in och anmäler intresse på Bollnäs Energi;s hemsida. Om 85% av hushållen gör det – Ja, då är problemet förmodligen löst!

 

Tack för oss och lycka till!

 

Vid pennan!

Jacob, Kristian, Peter & Björn

2017-04-12: Anmälan om fiber till Bollnäs Energi nu möjligt online!!

Senaste nytt ang. fiberutbyggnad i Edstuga, Freluga och Sörbo!

I söndags kväll den 9 april, träffades omkring 100 engagerade bybor för att diskutera den mycket olyckliga situationen som vi alla bybor helt ofrivilligt råkat hamna i, då det gäller fiberutbyggnad i byn.

Läget är följande! Bollnäs Energi är den aktör som fram tills idag varit den som skött och tagit ansvar för utbyggnaden av fiber i Bollnäs kommun. Våren 2018 sätter de spaden i backen i våra tre byar Edstuga, Sörbo och Freluga och garanterar då att så gott som hela byarna kommer att erbjudas fiberanslutning.

Förra veckan dök plötsligt ytterligare en aktör upp, Bredbandsbolaget och började genom en offensiv dörrförsäljning teckna avtal med bybor, dock enbart i vissa delar av centrala Edstuga och Freluga.

Byalaget och ett antal engagerade bybor, reagerade snabbt på den uppkomna situationen. Detta faktum att BBB snabbt ville ”lägga beslag” på de mest ekonomiska fördelaktiga områden innebär i praktiken att de ”tar gisslan” på övriga bybor och riskerar att lämna ytterområden och HELA SÖRBO utan möjlighet till fiberanslutning, alternativt till mycket högre kostnader.

En dialog har förts med BBB sedan första dagen där Byalaget tydligt markerat vilken situation de försätter oss bybor i igenom sitt agerande. Vi har varit mycket tydliga med att vi välkomnar de som aktör i våra byar, under förutsättning att de kan presenterar en plan som är likvärdig med Bollnäs Energi,s plan, dvs. som innebär att ALLA BYBOR ska erbjudas fiberanslutning.

Denna slutsats var ca 100 bybor på mötet i söndags, helt överens om att stå fast vid! Att alla ska erbjudas möjlighet till bredbandsuppkoppling är en självklar infrastruktur- och demokratifråga på en liten ort där sammanhållningen är en avgörande livsfaktor.

Mötet beslutade också enhälligt att gå ut med följande rekommendationer:

  • Samtliga som hunnit att teckna avtal ombeds utnyttja sin uppsägningsklausul och säga upp sina avtal omgående
  • Inga nya avtal tecknas
  • Byalaget fick i uppdrag att fortsätta dialogen med BBB och bjuda in dem till att presentera en helhetslösning för alla tre byarna.

Tyvärr, har inte denna information hunnits spridas officiellt förrän nu men budskapet har ändå nått fram till många, som vi vet sagt upp sina avtal.

Nu är det krig!

Igår kväll gick vi från byalaget ut med följande drastiska varning på FB och hemsida, då vi fick besked om att Bredbandsbolaget tänker komma tillbaka med flera säljare och intensifiera sin försäljningskampanj under påskhelgen. Denna gång med ett utökat försäljningsområde på ca 200 hushåll i Edstuga och Freluga!

Detta förändrar ingenting i grunden! Problemet med att vissa delar av byarna och HELA SÖRBO kan bli utan fiber, kvarstår.

BBB nonchalerar således våra krav/önskemål och kommer nu att utsätta oss för en attack för att prova vår lojalitet och sammanhållning. De väljer alltså att försöka splittra oss istället för att föra en dialog!

Vi bybor i Edstuga, Freluga och Sörbo har kommit överens om att hålla ihop och jobba för att ALLA ska få möjlighet att få fiberanslutning. Den enda makt vi nu har är att vara SOLIDARISKA och VÅGA SÄGA NEJ till de alternativ som inte erbjuder ALLA i byarna fiberanslutning. Vi ska ha fiber, men till ALLA och till HELA byarna! Och NU FINNS ETT KONKRET ALTERNATIV att säga JA till! Se erbjudandet här nedan!

Dela och sprid detta meddelande på alla sätt!

Anm: Vi kommer fortsättningsvis att informera löpande via FB och på hemsidan www.freluga.se

Arbetsgruppen för gemensam fiberutbyggnad i Edstuga, Freluga och Sörbo

FÖR VÅRA BYARS FRAMTID – SÄG

JA TILL BOLLNÄS ENERGI!

Efter möte med Bollnäs Energis stadsnätschef Anders Lans under onsdagen, har vi fått ett erbjudande som garanterar i stort sett samtliga hushåll i Edstuga, Freluga och Sörbo med omnejd (enligt Bollnäs Energis sedan länge projekterade utbyggnadsplan) fiberanslutning under 2018.

Erbjudandet går ut på att om minst 85 procent av hushållen i Edstuga, Freluga och Sörbo så snart som möjligt säger JA till att ansluta sig till Bollnäs Energis kommande fibernät, kostnad 10 000:- kronor, så kommer Bollnäs Energi att bygga fibernätet enligt sin ursprungsplan.

Det innebär alltså att vi bybor själva har möjlighet att säkra fibernätet i våra byar. MEN då krävs det att vi nu kraftsamlar och ställer upp bakom Bollnäs Energis alternativ och skickar in vår beställning NU! Det går att göra direkt via Bollnäs Energis hemsida: www.bollnasenergi.se.

Där finns också fullständig information om villkoren. Under nästa vecka kommer även Bollnäs Energi att göra ett utskick till samtliga hushåll i våra byar inom det planerade utbyggnadsområdet där det går att beställa. GÖR DET, för våra byars framtid! Allra bäst är dock att beställa via Bollnäs Energis hemsida redan i dag – ju snabbare vi når 85-procentsgränsen desto bättre. När vi nått dit – då har vi GARANTERAT ett fibernät som omfattar i princip alla hushåll i våra byar under nästa år.

Bollnäs Energi lovar även att kostnadsfritt ansluta Sörbo bygdegård samt Hilmas i Freluga till fibernätet.

/Arbetsgruppen för gemensam fiberutbyggnad i Edstuga, Freluga och Sörbo

2017-04-11: Nu är det KRIG!!

Vi bybor i Edstuga, Freluga  och Sörbo har kommit överens om att hålla ihop och jobba för att ALLA ska få möjlighet att få fiberanslutning.

Ikväll har Bredbandsbolaget meddelat att man tänker intensifiera sin försäljningskampanj under påskhelgen och därmed splittra oss i vår kamp.

Detta förändrar ingenting! Problemet med att vissa delar av byarna och HELA SÖRBO kan bli utan fiber, kvarstår.

Den enda makt vi har är att hålla ihop och VÅGA VÄGRA!

Stå upp och tänk på vår gemensamma framtid och skriv inte på några avtal!

Dela och sprid detta meddelande på alla sätt!

/Arbetsgruppen för gemensam fiberutbyggnad i Edstuga, Freluga och Sörbo

2017-04-09: Tack!

Stort tack till alla er som ställde upp på mötet ikväll på Hilmas. Det var härligt att se att så många bryr sig. Det kändes fantastiskt bra för oss som engagerat oss i fiberfrågan att känna ert stöd. Vi kommer att sammanfatta vad vi gemensamt kom fram till och delge alla bybor inom kort.

/Björn Carlqvist

2017-04-06: Information från Bredbandsbolaget

Igår hade jag och Björn Carlqvist  ett möte med Bredbandsbolagets säljledare för utbyggnaden Edstuga/Freluga.

Idagsläget omfattas inte alla av erbjudandet och eftersom vårt huvudmål är att hela byn ska erbjudas fiber har vi ställt krav/önskemål till bredbandsbolaget om detta. De har lovat att undersöka den möjligheten och återkomma med svar så fort som möjligt. På fredag hoppas vi kunna ge mer information.

Utifrån deras svar kommer vi sedan ha två scenarier att ta ställning till. (Bredbandsbolaget och Bollnäs Energis). Detta är ett såpass viktigt beslut för våra två byar (och Sörbo) så vi kommer troligen kalla till ett möte (ev. redan på söndag). Detta återkommer vi om. Vår rekommendation är att invänta information och svar kring allt detta innan man tar ställning till något.

/Jacob Abrahamsson

2017-04-05: Viktig information om mötet med Bollnäs Energi den 5 april!!

VIKTIG information från Freluga/Edstuga byalag angående fiberutbyggnad i våra byar!

De senaste dagarna har representanter för Bredbandsbolaget knackat dörr i centrala delar av Freluga och Edstuga. Erbjudandet de haft med sig är internet via fibernät. Ett fibernät som då kommer att byggas i Bredbandsbolagets regi.

4 april gick kommunägda Bollnäs Energi ut med ett informationsbrev (finns att läsa på freluga.se) till samtliga hushåll i Freluga, Edstuga och Sörbo angående planerna på att bygga ut fibernätet i nämnda byar.
Bollnäs Energis löfte är att samtliga hushåll i byarna under nästa år, 2018, kommer att erbjudas snabbt internet via fibernät. Ett fibernät som ska byggas av Bollnäs Energi. Detta är redan projekterat, budgeterat och planerat. Arbetet i våra byar är tänkt att starta tidig vår 2018. Vissa beräknas få fiber redan till sommaren 2018, och under året räknar Bollnäs Energi med att ha gjort klart hela området.

Kostnaden för varje hushåll som vill ansluta sig till det nya fibernätet kommer att vara 10 000 kronor. Tillkommer gör sedan själva tjänsten (bredbandet), där kostnaden under bindningstiden (24 månader) kommer att vara minst 266 kronor per månad. Det vill säga totalt 6 384 kronor.
När nu Bredbandsbolaget har blandat sig i leken, kan det dock bli så att Bollnäs Energi INTE kommer att bygga ut fibernätet i Freluga, Edstuga och Sörbo under 2018, utan att det istället skjuts på framtiden.

Efter ett möte den 5 april med Anders Lans, stadsnätschef hos Bollnäs Energi har vi (Kristian Westin och Jacob Abrahamsson, som tog initiativ till mötet för byarnas räkning) fått klart för oss att den situationen kan bli verklighet. I så fall kommer alltså, utefter de fakta vi i dagsläget har, hela Sörbo att bli utan fiber under de närmaste åren, liksom många hushåll i Edstuga och Freluga. Detta eftersom Bredbandsbolagets erbjudande inte verkar omfatta alla hushåll, utan enbart de fastigheter som ligger mest centralt i Freluga och Edstuga.
Bredbandsbolagets intentioner att erbjuda fiber verkar alltså sträcka sig enbart till de mest ”lättgrävda” adresserna i Freluga och Edstuga. Hushållen utanför centrum i byarna, samt hela Sörbo verkar Bredbandsbolaget inte bry sig om.
OM Bredbandsbolaget nu får ett gäng kunder centralt i våra byar, så blir det enligt Anders Lans inte ekonomiskt hållbart/försvarbart för Bollnäs Energi att enbart bygga fiber på de mest kostnadskrävande adresserna i utkanterna av byarna samt i Sörbo.
Beskedet är att Bollnäs Energi då kommer att behöva ompröva beslutet att bygga fibernätet hos oss under 2018. I så fall kan det bli byggstart tidigast 2019, men det kan även bli flera år senare. Hur många år senare vet ingen idag. Detta kan alltså bli följden om Bredbandsbolagets erbjudande lockar ett antal hushåll centralt i byarna.
Från byalagets sida ser vi det som en oerhört viktig demokratifråga att HELA byarna, plus Sörbo, ska få möjlighet till internet via fibernät.
Vi kan självklart inte bestämma över någons beslut i den här frågan – det är upp till var och en – men vi skulle ändå vilja vädja till er som har tackat ja till Bredbandsbolagets erbjudande att utnyttja er lagstadgade ångerperiod (14 dagar) och häva köpet.
Detta eftersom vi anser att det är betydligt mer fördelaktigt för oss i byarna om vi får en lokal och trygg nätägare i kommunägda Bollnäs Energi. Men den allra viktigaste frågan är ändå att ALLA ska få möjlighet att ansluta sig till ett bra fibernät. Och den möjligheten får vi i dag bara av Bollnäs Energi.

Bollnäs Energis löfte är även att de bygger ut fibernätet till alla fastigheter i byarna (med en liten reservation för att något enstaka, avlägset hushåll inte kommer att tas med i första svängen men troligen kommer precis alla att omfattas redan under 2018, enligt Anders Lans). Det gör alltså att alla fastigheter, även de hushåll som väljer att inte ansluta sig nu, kommer att få enkel tillgång till fibernätet om de vill ansluta sig i framtiden. Nätet kommer att dras så att även ännu inte bebyggda tomter kommer att kunna koppla upp sig till det i framtiden på ett smidigt sätt.
Det här är alltså enbart en beskrivning av hur läget ser ut just nu. Ingen kan tvinga någon att välja den ena aktören framför den andra, men från byalagets sida så ställer vi oss bakom Bollnäs Energis lösning eftersom vi anser att den är bäst för byarna. Nu och i framtiden.

Styrelsen i Freluga-Edstuga byalag, genom ordförande Kristian Westin
samt Jacob Abrahamsson, bybo

2017-04-04: Viktig information om fiberutbyggnad i Freluga/Edstuga med omnejd

Hej Freluga- Edstugabor!

Jag var inte hemma igår men tydligen går bredbandsbolaget runt i byn och erbjuder fiberingrävning. Det kan ju tyckas vara trevligt men om dom drar spaden i backen så kan det innebära nackdelar för oss också. Vi har varit i kontakt med Bollnäs Energi (som gräver fiber i resten av kommunen) och jag, Björn Carlqvist och Kristian Westin (ordf. byalaget) kommer träffa Bollnäs Energi på måndag för att få mer information om vad det innebär om Bredbandsbolaget börjar gräva i byn.

Vår oro är att om Bredbandsbolaget får tillräckligt hög anslutningsgrad så kommer det medföra att Bollnäs Energi inte gräver någon egen fiber i Freluga. Detta kan få konsekvenser på sånt vis att exempelvis småvägar (med låg anslutningsgrad aldrig får chans till nån fiber, eller att det blir dyrare priser än nödvändigt för hela byn). Bollnäs Energi har lovat göra HELA Freluga 2018 och har dessutom ett ”subventionerat pris” till alla vilket är betydligt lägre än Bredbandsbolaget. Så vår uppmaning till er alla är att ha is i magen och inte förbinda er till något innan vi tagit reda på vad som är bäst för byn – och då menar vi hela byn, småvägar, totalekonomi etc. Vi återkommer med mer information efter måndag.

/Jacob Abrahamsson

Gilla gärna freluga.se:s facebooksida och ta del av diskussionerna.