2017-04-17: Arbetsgruppen för fiber väljer att avsluta sitt arbete!!

Arbetsgruppen för gemensam fiberutbyggnad i Edstuga, Freluga och Sörbo, avslutar sitt arbete. Gruppen som bestått av Jacob Abrahamsson, Kristian Westin, Peter Parneborg och Björn Carlqvist, är alla engagerade bybor och har haft samma värdegrund och uppfattning i frågan, dvs. att ALLA i våra byar ska erbjudas fiberanslutning.

Gruppen bildades efter att ett antal bybor reagerat då Bredbandsbolaget plötsligt dök upp i byn och erbjöd fiberanslutning till enskilda hushåll.  Gruppen gjorde bedömningen att det fanns en uppenbar risk för att vissa områden eller byar skulle kunna bli utan fiberanslutning alternativt till högre kostnader och ville instinktivt göra något för att inte byborna skulle hamna i en ”gisslansituation”.

Gruppen beslutade redan från början att ha en neutral inställning i frågan då det gäller aktörer och deras erbjudande eftersom man välkomnade en konkurrenssituation. Huvudmålet för gruppen har hela tiden varit att ALLA ska beredas fiberanslutning, vilket man bedömde var en större fråga än den enskilde individens önskemål och behov.

 Bredbandsbolagets otydliga och oseriösa agerande samt processens utveckling under de senaste veckorna, har dock tvingat gruppen att ta ställning för en aktör, nämligen Bollnäs Energi.

Gruppen gör bedömningen att Bredbandsbolaget, inte har presenterat en trovärdig plan och förordar därför Bollnäs Energi som klart redovisat sin plan som uppfyller målet, dvs. fiberanslutning till alla!

Deltagarna i arbetsgruppen kommer fortsättningsvis att argumentera och debattera frågan i egenskap av bybor och privatpersoner. Det är nu upp till varje individ att förse sig med relevant information och ta egna beslut i frågan.

SL

Här kan du ta del av arbetsgruppens egen syn på situationen och bakgrunden till beslutet!

Att få tillgång till fiberanslutning, har varit en efterlängtad sak för många bybor under flera år. Vi har tålmodigt väntat på den kommunala aktören Bollnäs Energi, som är den som hittills ensam fått ta ansvar för genomförandet av kommunens bredbandsstrategi.  Någon annan aktör har aldrig tidigare visat intresse att etablera sig i Bollnäs kommun. Nästa år, 2018 var våra byar Edstuga, Freluga och Sörbo, sedan länge beslutade att genomföras.

Förvåningen och även lyckan blev därför stor hos några enstaka bybor när plötsligt Bredbandsbolaget knackade på hos ca 110 utvalda dörrar i centrala Edstuga och Freluga och erbjöd fiberanslutning.

Vi var dock några bybor som reagerade på denna situation. Vi såg stora risker i detta! Om Bredbandsbolaget får fäste i de centrala delarna av Edstuga och Freluga. Vad händer då med områdena utanför ”centrum” och i grannbyn Sörbo?

Vi insåg att vi måste handla snabbt, då försäljningen pågick för fullt och att vi hade max två veckor på oss att agera, dvs under uppsägningstiden. Vi tog kontakt med Bollnäs Energi och fick våra farhågor bekräftade, att de inte skulle kunna bygga ut alla olönsamma områden om Bredbandsbolaget la beslag på de mest lönsamma delarna. Detta innebar att vi skulle kunna hamna i ett ”gisslanläge” om BBB fick fäste i byn. ”- Vilka ytterligare kommer ev. att erbjudas fiber och till vilken kostnad”?

Denna mycket osäkra och obehagliga situation fick Byalaget att bilda ”Arbetsgruppen för fiberutbyggnad i Edstuga, Freluga och Sörbo” med målet att även ha en utökad dialog med Sörbo Byalag.

 Gruppen beslutade redan från början att ha en neutral inställning i frågan då det gäller de båda aktörerna och deras erbjudande eftersom vi välkomnade en konkurrenssituation. Vi var dock helt klara över målet att ALLA ska beredas fiberanslutning. Vi anser att detta är en demokratifråga och den måste få stå över alla detaljfrågor som kanske kan kännas viktiga för individen.

 Redan två dagar efter försäljningsstarten, fick vi till ett möte med BBB,s försäljningsansvarige på orten. Vi framförde då mycket tydligt att vi önskade/krävde att BBB skulle erbjuda samma utbyggnadsområde som Bollnäs Energi, dvs till ALLA! Vi uppmanade också att inte utmana byarna eller underskatta den kraft som vi bedömde fanns i vår bygemenskap.

Vi fick dagen efter kontakt med ansvariga på BBB och inledde bra samtal. Vi fick uppfattningen att man lyssnade på oss och våra krav. Vi blev lovade att de skulle titta på möjligheterna att utöka försäljningsområdet och lovade svar före helgen.

Hela situationen hade uppstått mycket snabbt och det var svårt att få en samlad helhetsbild eftersom informationen från BBB var otydlig eller bristfällig. I det läget kallade arbetsgruppen till ett stormöte, söndagen den 9 april.

 Vårt mål var att få båda parterna till mötet för att få information och tydliga svar, så att vi bybor skulle kunna ta ställning. Bollnäs Energi kom till mötet och redovisade sin plan. BBB valde att avstå. Istället fick vi ett mail under söndagen som i princip inte innehöll något annan information än att ”man nu undersökte möjligheterna att utöka försäljningsområdet”. Detta mail redovisades på mötet!

Situation var förvirrande i det läget pga. av BBB,s  otydliga information. Syftet med mötet var att försöka få byborna att inse riskerna och arbetsgruppen gav därför ett förslag som skulle kunna skapa en situation som gav förutsättningar för en fortsatt dialog. Förslaget innebar att de som skrivit på, skulle säga upp sina avtal och att ingen ytterligare tecknar avtal förrän vi fått klart vad BBB egentligen hade för planer och ambitioner.

Vi lyckades ena byborna och samtliga på mötet ställde upp på beslutet, vilket resulterade i att de flesta sa upp sina avtal redan under måndagen. Vi trodde då, att vi hade återställt balansen och hade möjlighet att fortsätta en kreativ dialog med BBB, via arbetsgruppen.

 Under tisdagen kom så ett motdrag från BBB!

Vi fick ett kort mail från den ansvarige regionchefen som sa att man nu från ledningen fått klartecken att ”utöka området enligt våra önskemål”. Dock fanns ingen som helst information om vilket eller vilka områden som det syftades på. Vi sökte och fick kontakt under dagen men ingen ytterligare information om exakt vilka områden man nu hade för avsikt att bygga ut.

 Samma kväll blev vi dock kontaktade av den säljansvarige på BBB som informerade om, att man nu tänkte komma tillbaka med ett 10-tal säljare och intensifiera försäljningskampanjen över påskhelgen. Vi fick då också besked om att man nu hade ca 200 hushåll i Edstuga och Freluga på sina försäljningslistor. Dock fanns inga planer på att inkludera Sörbo!

 Vi trodde, efter vårt stormöte på söndagen och efter de uppsägningar av avtal som gjorts, att vi hade en situation som innebar ett s.k. noll-läge och att vi då skulle få möjlighet att ha en kreativ dialog med BBB.

Istället kontrar BBB med att ge oss ett otydligt besked som inte motsvarade de krav/önskemål vi hade. Samtidigt hade BBB för avsikt att dra igång en ny intensifierad försäljningskampanj riktad till enskilda individer för att snabbt etablera en avtalsbas och därmed riskera att försätta oss i en ny ”gisslan-situation”.

 Detta uppfattade vi som en tydlig provokation och ett bevis på att man inte ville ha en dialog med oss i arbetsgruppen. Det var då, det något drastiska meddelandet om att ”Nu är det krig”, kom ut på freluga.se!

 Dagen efter, dvs onsdagen den 12/4, fick vi information om att Bollnäs Energi var villig att öppna upp sin försäljning för bredbandsanslutning i hela Edstuga, Feluga och Sörbo. Som ett svar på detta började då BBB att ge ut egen information via Facebook där man berättar om vilka ev. utbyggnadsplaner man har och där även Sörbo omnämns.

 BBB;s agerande under tisdagen och onsdagen gjorde att vi insåg att man inte ville ha en dialog med oss eller sprida konkret information vi arbetsgruppen. I det läget blev det också lätt för oss i arbetsgruppen att ta ställning!

 Informationen som kom från arbetsgruppen på onsdag kväll till byborna, var helt klart påverkad känslomässigt av det som hänt de senaste dygnen och innehöll också en tydlig rekommendation och uppmaning, att aktivt gå in på hemsidan och välja Bollnäs Energi. Vårt förtroende för BBB var förbrukat och vi har en aktör i Bollnäs Energi som erbjuder vad vi vill ha, så valet var enkelt! Denna uppfattning stärktes ytterligare då vi kunde konstatera att dagen efter, torsdagen den 13 april, gör BBB nästa motdrag.

BBB lägger ut en inbjudan till ett möte på Hilmas torsdag den 20 april med motiveringen att ”det dessvärre verkar ha spridits en del vilseledande information i området kring BBB,s kampanjer”.

Vår bedömning är, att det är snarare bristen på information från BBB som skapat denna situation och att detta enbart är ett desperat försök att stoppa upp anslutningsgraden till Bollnäs Energi!

Om 85% av byborna snabbt väljer Bollnäs Energi – Ja, då är troligen butiken stängd för Bredbandsbolaget!

Vi har stor respekt för att många av er som var på mötet söndagen den 9 april och som är intresserade av att BBB ska kunna bli en potential leverantör av bredband, blev förvånade när vår information kom ut på onsdagskvällen. På söndagskvällen handlade det om att vädja till folk att säga upp eller säga nej till avtal för att få till en dialog situation. Två dagar senare går vi ut med att ”Nu det är krig”.

Det de flesta förmodligen inte känner till, är att BBB under dessa dagar, planerade att kontra med en ny överraskande försäljningsattack under påskhelgen utan att ha tillgodosett våra krav. Försäljningskampanjen ställdes dock in i sista stund, och som vi bedömer det, just för att vi gick ut med vår information under onsdagen. Då Bollnäs Energi öppnar upp sin försäljning – Ja, då kallar BBB till ett möte pga. ”av vilseledande information”!

Vi ber om ursäkt om detta vållat frågetecken hos många bybor men vi uppfattar inte detta agerande från BBB som seriöst! Förtroendet är i våra ögon förbrukat!

Det har varit två mycket intensiva och spännande veckor. Bredbandsbolagets, som vi uppfattar det, med sitt oseriösa agerande och aggressiva försäljningsmetoder, visar att man är beredd att ta till metoder som vi har svårt att hantera på vår fritid och i egenskap av vanliga bybor.

Vår uppfattning är att BBB, inte är intresserade av att ha någon dialogpartner som företräder hela byn och att man heller inte vill sprida konkret information via arbetsgruppen.

Sammanfattningsvis har BBB agerat på ett sätt som gjort att vår tillit till BBB idag är obefintlig.

Totalt sett bedömer vi därför att vi inte kan företräda byborna längre i denna fråga.

BBB;s, som vi ser det, oseriösa agerande har också gjort att vi tvingats ta ställning för Bollnäs Energi, trots att vi inte ville göra detta förrän alla förutsättningar retts ut.

 Nu blir det upp till varje individ att ta ställning och ta ansvar för sitt beslut och även konsekvenserna av detta. För oss har det övergripande målet varit att ALLA ska erbjudas fiberanslutning och hittills är det bara Bollnäs Energi som redovisat en ärlig och uppriktig plan som uppfyller detta mål

 Om ni tycker lika som oss, så föreslår vi att ni omgående går in och anmäler intresse på Bollnäs Energi;s hemsida. Om 85% av hushållen gör det – Ja, då är problemet förmodligen löst!

 

Tack för oss och lycka till!

 

Vid pennan!

Jacob, Kristian, Peter & Björn

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *